Privacyverklaring

Privacyverklaring AndersVeilig

AndersVeilig respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom deze verklaring geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring van AndersVeilig is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 1. Website van AndersVeilig (hierna ook “De website”): www.andersveilig.nl.
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Nuance door Training & Advies (NTA) B.V., gevestigd te Deventer, aan de Diepenveenseweg 147 (7413 AP) KVK-nummer: 73252263.

Artikel 2 – Wettelijke bepaling en rechtsgrond

Op basis van de wetgeving Algemene verordening gegevensbescherming, “AVG” zorgen wij ervoor dat elke verwerking van uw persoonsgegevens in lijn is met de volgende beginselen:

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde doeleinden. Dit betekent dat de verwerking noodzakelijk is op basis van de in de AVG genoemde rechtsgronden, dan wel dat u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. Wanneer het gerechtvaardigd is om uw persoonsgegevens te verwerken, dan doen we dat netjes en verantwoord.

Wanneer we uw gegevens later eventueel voor een ander doel gebruiken, dan doen wij dat alleen als het doel verenigbaar is met het oorspronkelijke verzameldoel. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken toereikend zijn voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ter zake dienend en beperkt tot het noodzakelijke. Wij nemen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct en actueel zijn. Mocht u aangeven dat uw persoonsgegevens niet meer correct geregistreerd staan, dan zullen wij zorgdragen voor een spoedige aanpassing van deze gegevens (termijn: zie verder artikel 11 van dit privacy statement).

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd, in een beveiligde omgeving zijn opgeslagen en bij correspondentie deze gegevens onder encryptie zijn/worden verstuurd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Wij zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle bovenstaande beginselen en kunnen aantonen dat de verwerking van uw persoonsgegevens in lijn is met deze beginselen. Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG u diverse rechten, waarvan u gebruik kunt maken als u het niet eens bent met onze registratie en verwerking. Deze rechten worden nader uitgelegd vanaf artikel 9 van dit privacy statement van AndersVeilig. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, of langer indien daar toe wettelijk verplicht.

Op grond van de AVG moet iedere verwerking van persoonsgegevens worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de volgende rechtvaardigingsgronden:

 • Uw gegeven toestemming;
 • In sommige gevallen is het verplicht om uw toestemming te vragen alvorens er persoonsgegevens verwerkt mogen worden (art. 6 lid 1 sub a AVG)
 • U kunt uw toestemming geven door middel van een duidelijke actieve handeling die wij dienen te registreren.
 • U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, dan kunt u hiertoe een e-mail sturen aan dpo@ntadvies.nl onder vermelding welke toestemming u wenst in te trekken.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Op grond van artikel 6 lid 1 sub b AVG mogen wij uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering en naleving van een overeenkomst waar u partij van bent.
 • Op basis van een wettelijke verplichting;
 • De wet kan ons verplichten persoonsgegevens te registreren en geregistreerd te houden tot de termijn die de desbetreffende wet noemt en of de ontbindende voorwaarden deze verplichten. Te denken valt onder andere aan de fiscale wetgevingen inzake Rijksbelastingen, de verplichtingen op basis van een vordering op grond van het Wetboek van Strafvordering e.d.

Artikel 3 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 5 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internetetiquette;
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 6 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.

De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van dit privacy statement.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 7 – Reikwijdte en doeleinden

De gegevens die wij over u verzamelen, hebben wij van u ontvangen via:

 • het contactformulier op onze website;
 • direct of indirecte wijze voor het verlenen van één van onze diensten;
 • uw aanmelding voor onze nieuwsbrief;
 • directe of indirecte wijze tijdens uw sollicitatie op één van onze vacatures;
 • uw bezoek van onze website.

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:

 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst die AndersVeilig met u heeft gesloten;
 • om met u een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren;
 • aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens AndersVeilig aanbiedingen te kunnen doen;
 • zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten;
 • voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en ons intranet;
 • om onderzoeken te kunnen uitvoeren;
 • Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen.
 • We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden.
 • Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens, sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Artikel 8 – Het verzamelen van gegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De volgende persoonsgegevens worden over u verzameld voor bovengenoemde doeleinden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • BSN (indien van toepassing)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankgegevens
 • Burgerlijke staat
 • Curriculum vitae (CV)
 • Werkervaring
 • Opleidings- en scholingsgegevens
 • Referenties
 • (Kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs
 • (Kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning
 • Overeenkomsten in het kader van de wet DBA

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Nadere toelichting op voornoemde gegevensverzameling met betrekking tot sollicitaties:

Solliciteren voor een baan bij AndersVeilig

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie gestuurd? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Werkervaring
 • Opleiding- en scholingsgegevens
 • Kopie van legitimatiebewijs
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie

Wij gebruiken deze gegevens ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht. Mocht u na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij AndersVeilig, dan bewaren wij de sollicitatiegegevens niet langer dan zes weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen wij u alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt of indien de kandidaat zich terugtrekt. Wanneer wij u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij – met uw toestemming – uw sollicitatiegegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier.

Een onderdeel van de procedure is een socialmedia- en internetscreening. Ook kan een overeenkomst in het kader van de wet DBA onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Wij kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure voor verdere beoordeling. Het uitvoeren van de screening is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google en via uw eventuele profiel op diverse social media en overige open bronnen. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde socialmediapagina of een connectie met ons te maken. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met u worden besproken. Wij wijzen mensen niet af enkel op resultaten van een screening. Mocht u bezwaar hebben tegen de screening, dan kunt u dit per e-mail aangeven op het moment dat u solliciteert.

Als wij hulp nodig hebben van bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, externe HR-consultants met betrekking tot uw sollicitatie, kan het zijn dat wij uw gegevens naar hen doorsturen.

Nadere toelichting op voornoemde gegevensverzameling met betrekking tot levering van diensten:

Als organisatie kunt u gebruikmaken van onze dienstverlening zoals omschreven op onze website.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam contactpersoon
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Organisatienaam
 • Betaalgegevens
 • Factuurgegevens
 • Eventuele inhoud van correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Via onze website (https://andersveilig.nl/contact/) kunt u contact opnemen over onze dienstverlening. Wanneer u van dit formulier gebruikmaakt, laat u bepaalde gegevens achter. Deze gegevens hebben wij nodig om onder andere contact met u te leggen over onze dienstverlening en om bij akkoord de overeenkomst van opdracht af te kunnen ronden.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Factuuradres
 • Leveringsadres
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer (optioneel)
 • Betaalgegevens
 • IP-adres

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot uw overeenkomst/opdracht is afgerond. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Artikel 9 – Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden en up-to-date gehouden worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruikmakend van wachtwoorden;
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.
 • Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

Artikel 10 – Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

AndersVeilig kan uw persoonsgegevens doorgeven aan (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die AndersVeilig heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers).

Daarnaast kan AndersVeilig uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft gekregen.

Artikel 11 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

In de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) is het transparantiebeginsel opgenomen. Dit houdt kort gezegd in dat u op een eenvoudige wijze toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens en dat uw persoonsgegevens op een duidelijke en begrijpelijke wijze worden verstrekt. In aanvulling op het transparantiebeginsel zijn aan u een aantal rechten toegekend. De rechten geven u de mogelijkheid om bijvoorbeeld inzage te krijgen in de gegevens over u die worden verwerkt. Dit leidt ertoe dat u meer controle krijgt over uw eigen persoonsgegevens. De rechten van betrokkenen staan vermeld in afdeling 2 van de AVG. AndersVeilig heeft de rechten hieronder op een rijtje gezet:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.
 • Recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Voorbeelden zijn de geautomatiseerde toe- of afwijzing van online kredietaanvragen of sollicitaties, zonder menselijke tussenkomst.

U kunt uw rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen via dpo@ntadvies.nl Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos, behoudens misbruik. Uit het verzoek moet duidelijk blijken op welk(e) recht(en) de betrokkene zich beroept. Ieder verzoek daartoe en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen één maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd.

Klacht indienen

Naast voornoemde rechten heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hier gebruik van wenst te maken, verwijs ik u door naar haar website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruikuw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

De Autoriteit Persoonsgegevens kunt u ook bereiken via post op haar postadres:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374 2509 AJ DEN HAAG

Of via telefoon of fax:

Tel: 070-8888 500

Fax: 070-8888 501

Artikel 12 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor een autoriteit persoonsgegevens nodig heeft die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit privacy statement vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 13 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. In ieder geval voor de duur van de overeenkomst en uiterlijk tot één jaar na einde van de overeenkomst of het abonnement, met uitzonderingen van de bij wet verplichte bewaartermijnen. Deze kunnen langer zijn.

Artikel 14 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat hoort bij de aangeboden diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 15 – Melden (vermoeden) datalekken

Ondanks onze veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens, zou het kunnen voorkomen dat er een datalek ontstaat. Een datalek betreft een inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens verloren gaan en of verstrekt worden aan ongeautoriseerden. Mocht u een vermoeden hebben, meld u zich dan zo spoedig mogelijk via dpo@ntadvies.nl zodat wij direct adequate maatregelen kunnen treffen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Artikel 16 – Contact

Voor vragen, informatie over de dienstverlening of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: info@andersveilig.nl.

 

Scroll naar boven