Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AndersVeilig, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waaropGebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten metGebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden volledig teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen vna deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerteeen   termijn   voor   aanvaarding   is      Indien   geen aanvaardingstermijn  is  gesteld,  kan  aan  de  offerte  of  aanbieding  op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte  of  de  aanbieding  betrekking  heeft  in  de  tussentijd  niet  meer beschikbaar is.
 2. Gebruikerkan  niet  aan  zijn  offertes  of  aanbiedingen  worden  gehouden indien  de  Opdrachtgever  redelijkerwijs  kan  begrijpen  dat  de  offertes  of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Dein  een  offerte  of  aanbieding  vermelde  prijzen  zijn  exclusief  BTW  en andere  heffingen  van  overheidswege,  eventuele  in  het  kader  van  de overeenkomst  te  maken  kosten,  daaronder  begrepen  reis-en  verblijf-, verzend-en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indiende  aanvaarding  (al  dan  niet  op  ondergeschikte  punten)  afwijkt van  het  in  de  offerte  of  de  aanbieding  opgenomen  aanbod  dan  is Gebruiker  daaraan  niet    De  overeenkomst  komt  dan  niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Eensamengestelde   prijsopgave   verplicht   Gebruiker   niet   tot   het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel  van  de  opgegeven    Aanbiedingen  of  offertes  gelden  niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur;   uitvoeringstermijnen,   risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Deovereenkomst  tussen  Gebruiker  en  de  Opdrachtgever  wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders  voortvloeit  of  indien  partijen  uitdrukkelijk  en  schriftelijk  anders overeenkomen.
 2. Isvoor  de  uitvoering  van  bepaalde  werkzaamheden  of  voor  de levering   van   bepaalde   zaken   een   termijn  overeengekomen   of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een  termijn  dient  de  Opdrachtgever  Gebruiker  derhalve  schriftelijk  in gebreke  te    Gebruiker  dient  daarbij  een  redelijke  termijn  te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Gebruikerzal  de  overeenkomst  naar  beste  inzicht  en  vermogen  en overeenkomstig  de  eisen  van  goed vakmanschap    Een  en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Gebruikerheeft   het   recht   bepaalde   werkzaamheden   te   laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kadervan  de  opdracht  werkzaamheden  worden  verricht  op  de  locatie van  de  Opdrachtgever  of  een  door  de  Opdrachtgever  aangewezen locatie,  draagt  de  Opdrachtgever  kosteloos  zorg  voor  de  door  die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Leveringgeschiedt  af  bedrijf  van    De  Opdrachtgever  is verplicht  de  zaken  af  te  nemen  op  het moment  dat  deze  hem  ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig   is  met   het   verstrekken   van   informatie   of   instructies   die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies,  beschadiging  of  waardevermindering  gaat  op  de  Opdrachtgever  over   op   het   moment   waarop   zaken   aan   de   Opdrachtgever   ter beschikking staan.
 7. Gebruikeris  gerechtigd  de  overeenkomst  in  verschillende  fasen  uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoeringvan  die  onderdelen  die  tot  een  volgende  fase  behoren opschorten  totdat  de  Opdrachtgever  de  resultaten  van  de  daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. DeOpdrachtgever  draagt  er  zorg  voor  dat  alle  gegevens,  waarvan Gebruiker   aangeeft   dat   deze   noodzakelijk   zijn   of   waarvan   de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn  voor  het  uitvoeren  vande  overeenkomst,  tijdig  aan  Gebruiker worden    Indien  de  voor  de  uitvoering  van  de  overeenkomst benodigde  gegevens  niet  tijdig  aan  Gebruiker  zijn  verstrekt,  heeft Gebruiker  het  recht  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  op  te  schorten en  /  of  de  uit de  vertraging  voortvloeiende  extra  kosten  volgens  de alsdan  gebruikelijke  tarieven  aan  de  Opdrachtgever  in  rekening  te brengen.  De uitvoeringstermijn  vangt  niet  eerder  aan  dan  nadat  de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor eenbehoorlijke  uitvoering  daarvan  noodzakelijk  is  om  deze  te  wijzigen of  aan  te  vullen,  dan  zullen  partijen  tijdig  en  in  onderling  overleg  tot aanpassing  van  de  overeenkomst    Indien  de  aard,  omvang  of inhoud  van  de  overeenkomst,  al  dan  niet  op  verzoek  of  aanwijzing  van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en  de  overeenkomst  daardoor  in  kwalitatief  en  /  of  kwantitatief  opzicht wordt  gewijzigd,  dan  kan  dit  consequenties  hebben  voor  hetgeen oorspronkelijk    overeengekomen    werd.    Daardoor    kan    ook    het oorspronkelijk  overeengekomen  bedrag  worden  verhoogd  of  verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een   wijziging   van   de   overeenkomst   kan   voorts   de   oorspronkelijk opgegeven  termijn  van  uitvoering  worden  gewijzigd.  De  Opdrachtgever aanvaardt   de   mogelijkheid   van   wijziging   van   de   overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indiende  overeenkomst  wordt  gewijzigd,  daaronder  begrepen  een aanvulling,  dan  is  Gebruiker  gerechtigd  om  daaraan  eerst  uitvoering  te geven  nadat  daarvoor  akkoord  is  gegeven  door  de  binnen  Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de   uitvoering   opgegeven   prijs   en   andere   voorwaarden,   daaronder begrepen  het  alsdan  te bepalen  tijdstip  waarop  daaraan  uitvoering gegeven  zal   Het  niet  of  niet  onmiddellijk  uitvoeren  van  de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonderdaarmee  in  gebreke  te  komen,  kan  Gebruiker  een  verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is deOpdrachtgever  aansprakelijk  voor  alle  schade  aan  de  zijde  van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien Gebruikermetde  Opdrachtgever  een  vast  honorarium  of vaste  prijs  overeenkomt,  dan  is Gebruikerniettemin  te  allen  tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever  in  dat  geval  gerechtigd  is  omde  overeenkomst  om  die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid  of  verplichting  ingevolge  de  wet-of  regelgeving  of  haar oorzaak  vindt  in  een  stijging  van  de  prijs  van  grondstoffen,  lonen  et cetera  of  op  andere gronden  die  bij  het  aangaan van  de  overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomstmeer  bedraagt  dan  10%  en plaatsvindt  binnen  drie maanden  na  het  sluiten  van  de  overeenkomst,  dan  is  uitsluitend  de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW  gerechtigd  de  overeenkomst  door  een  schriftelijke  verklaring  te ontbinden, tenzij Gebruiker-alsdan   alsnog   bereid   is   om   de   overeenkomst   op   basis   van   het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  1. indien deprijsverhoging  voortvloeit  uit een  bevoegdheid  of  een  op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
  2. indienbedongen  is  dat  de  aflevering  langer  dan  drie  maanden  na  de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  3. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruikeris  bevoegd  de  nakoming  van  de  verplichtingen  op  te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen  uit  de  overeenkomst  niet,  niet  volledig  of  niet  tijdig nakomt, na  het  sluiten  van  de  overeenkomst  Gebruiker  terkennis gekomen   omstandigheden   goede   grond   geven   te   vrezen   dat   de Opdrachtgever    de    verplichtingen    niet    zal    nakomen,    indien    de Opdrachtgever  bij  het  sluiten  van  de  overeenkomst  verzocht  is  om zekerheid  te  stellen  voor  de  voldoening  van  zijn  verplichtingen  uit  de overeenkomst  en  deze  zekerheid  uitblijft  of  onvoldoende  is  of  indien door  de  vertraging  aan  de  zijde  van  de Opdrachtgever  niet  langer  van Gebruiker  kan  worden  gevergd  dat  hij  de  overeenkomst  tegen  de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voortsis  Gebruiker  bevoegd  de  overeenkomst  te  ontbinden indien  zich  omstandigheden  voordoen  welke  van  dien  aard  zijn  dat nakoming   van   de   overeenkomst   onmogelijk   is   of   indien   er   zich anderszins   omstandigheden   voordoen   die   van   dien   aard   zijn   dat ongewijzigde  instandhouding  van  de  overeenkomst  in  redelijkheid  niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen vanGebruiker  op  de  Opdrachtgever  onmiddellijk   Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij opgenerlei  wijze  gehouden  tot  vergoeding  van  schade  en  kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indiende  Opdrachtgever  zijn  uit  de  overeenkomst  voortvloeiende verplichtingen    niet    nakomt en    deze    niet-nakoming    ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling  van  enige  schadevergoeding  of  schadeloosstelling,  terwijl  de Opdrachtgever,  uit  hoofde  van  wanprestatie,  wél  tot  schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zalGebruiker   in   overleg   met   de   Opdrachtgever   zorgdragen   voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de   opzegging   aan   de   Opdrachtgever   toerekenbaar      Indien   de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt,   dan   worden   deze   aan   de   Opdrachtgever   in   rekening gebracht.   De   Opdrachtgever   is   gehouden   deze   kosten   binnen   de daarvoor   genoemde   termijn   te   voldoen,   tenzij   Gebruiker   anders aangeeft.
 8. Ingeval  van  liquidatie,  van  (aanvrage  van)  surséance  van  betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag nietbinnen  drie  maanden  is  opgeheven -ten  laste  van  de  Opdrachtgever, van   schuldsanering   of   een   andere   omstandigheid   waardoor   de Opdrachtgever  niet  langer  vrijelijk  over  zijn vermogen  kan  beschikken, staat  het  Gebruiker  vrij  om  de  overeenkomst  terstond  en  met  directe ingang  op  te zeggen  danwel  de  order  of  overeenkomst  te  annuleren, zonder    enige    verplichting    zijnerzijds    tot    betaling    van    enige schadevergoeding  of    De  vorderingen  van  Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijkopeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert,dan  zullen  de  werkzaamheden  die  werden  verricht  en  de daarvoor  bestelde  of  gereedgemaakte  zaken,  vermeerderd  met  de eventuele  aan-afvoer-en  afleveringskosten  daarvan  en  de  voor  de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5 Overmacht

 1. Gebruikeris  niet  gehouden  tot  het  nakomen  van  enige  verplichting jegens  de  Opdrachtgever  indien  hij daartoe  gehinderd  wordt  als  gevolg van  een  omstandigheid  die  niet  is  te  wijten  aan  schuld,  en  noch krachtens  de  wet,  een  rechtshandeling  of  in  het  verkeer  geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onderovermacht  wordt  in  deze  algemene  voorwaarden  verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle  van  buitenkomende  oorzaken,  voorzien  of  niet-voorzien,  waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat  is  zijn  verplichtingen  na  te    Werkstakingen  in  het  bedrijf van  Gebruiker  of  van  derden  daaronder  begrepen.  Gebruiker  heeft  ook het  recht  zich  op  overmacht  te  beroepen  indien  de  omstandigheid  die (verdere)  nakoming  van  de  overeenkomst  verhindert,  intreedt  nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruikerkan  gedurende  de  periode  dat  de  overmacht  voortduurt de  verplichtingen  uit  de  overeenkomst    Indien  deze  periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst  te  ontbinden, zonder  verplichting  tot  vergoeding  van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen ofdeze  zal  kunnen  nakomen,  en  aan  het  nagekomen  respectievelijk  na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betalingdient   steeds   te   geschieden   binnen   14   dagen   na factuurdatum,  op  een  door  Gebruiker  aan  te  geven  wijze  in  de  valuta waarin   is   gefactureerd,   tenzij   schriftelijk   anders   door   Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indiende  Opdrachtgever  in  gebreke  blijft  in  de  tijdige  betaling  van een  factuur,  dan  is  de  Opdrachtgever  van  rechtswege  in    De Opdrachtgever  is  alsdan  een  rente  verschuldigd  van  1%  per  maand, tenzij  de wettelijke  rente  hoger  is,  in  welk  geval  de  wettelijke  rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf  het  moment  dat  de  Opdrachtgever  in  verzuim  is  tot  het  moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen telaten  strekken  in  de  eerste  plaats  in  mindering  van  de  kosten, vervolgens  in  mindering  van  de  opengevallen  rente  en  tenslotte  in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de  Opdrachtgever  een  andere  volgorde  voor  de  toerekening  van  de betaling   Gebruiker  kan  volledige  aflossing  van  de  hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. DeOpdrachtgever  is  nimmer  gerechtigd  tot  verrekening  van  het door  hem  aan  Gebruiker    Bezwaren  tegen  de  hoogte  van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247  boek  6  BW)  is  evenmin  gerechtigd  om  de betaling  van  een  factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijnverplichtingen,  dan  komen  alle  redelijke  kosten  ter  verkrijging  van voldoening  buiten  rechte  voor  rekening  van  de  Het verzuim  van  de Opdrachtgever  die  een  natuurlijk  persoon  is,  die  niet handelt   in   de   uitoefening   van   een   beroep of   bedrijf  (particuliere opdrachtgever), treedt  in nadat  hij  is  aangemaand  tot  betaling  binnen veertien  dagen  na  de  dag  van  aanmaning  en  betaling  uitblijft.  In  de aanmaning  wordt  eveneens  aangegeven  wat  de  gevolgen  van  het uitblijven   van   betaling   zijn. De buitengerechtelijke   kosten   worden berekend  op  basis  van  hetgeen  in  de  Nederlandse  incassopraktijk gebruikelijk  is. Indien  Gebruiker  echter  hogere  kosten  ter  incasso  heeft gemaakt  die  redelijkerwijs  noodzakelijk  waren  en  de Opdrachtgever geen  natuurlijk persoon  is  die  niet  handelt  in  de uitoefening  van  een beroep   of   bedrijf   (zakelijke   opdrachtgever),   komen   de   werkelijk gemaakte   kosten   voor  vergoeding   in   aanmerking.   De   eventuele gemaakte   gerechtelijke   en   executiekosten   zullen   eveneens   op   de Opdrachtgever   worden   verhaald.   De   Opdrachtgever   is   over   de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7  Eigendomsvoorbehoud

 1. Hetdoor  in  het  kader  van  de  overeenkomst  Gebruiker  geleverde blijft    eigendom    van    Gebruiker    totdat   de    Opdrachtgever    alle verplichtingen   uit   de   met   Gebruiker   gesloten   overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.2.Het  door  Gebruiker  geleverde,  dat  ingevolge  lid    onder  het eigendomsvoorbehoud  valt,  mag  niet  worden  doorverkocht  en  mag nimmer  als  betaalmiddel  worden  gebruikt.  De  Opdrachtgever  is  niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 2. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veiligte      Indien   derden   beslag   leggen   op   het   onder eigendomsvoorbehoud  geleverde  dan wel  rechten  daarop  willen  vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan  onmiddellijk  op  de  hoogte  te  stellen.  Voorts  verplicht de  Opdrachtgever zich  om het  onder  eigendomsvoorbehoud  geleverde  te  verzekeren  en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-en waterschade alsmede tegen  diefstal  en  de  polis  van  deze  verzekering  op  eerste  verzoek  aan Gebruiker  ter  inzage  te  geven.  Bij  een  eventuele  uitkering  van  de verzekering  is  Gebruiker  gerechtigd  tot  deze  penningen.  Voor zoveel  als nodig  verbindt  de  Opdrachtgever  zich  er  jegens  Gebruiker  bij  voorbaat toe  om  zijn medewerking  te  verlenen  aan  al  hetgeen  dat  in  dat  kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 3. Voorhet    geval    Gebruiker    zijn    in    dit    artikel    aangeduide eigendomsrechten  wil  uitoefenen,  geeft  de  Opdrachtgever  bij  voorbaat onvoorwaardelijke  en  niet  herroepelijke  toestemming  aan  Gebruiker  en door Gebruiker  aan  te  wijzen  derden  om  al  die  plaatsen  te  betreden waar  de  eigendommen  van  Gebruiker  zich  bevinden  en  deze  terug  te nemen.

artikel 8  Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen ennormen  die daar aan  op  het  moment van  levering  redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn   De  in  dit  artikel  genoemde  garantie  is  van  toepassing  op zaken  die  bestemd  zijn  voor  het  gebruik  binnen  Nederland.  Bij  gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan   geschikt  is   voor   het   gebruik   aldaar   en   voldoen   aan   de voorwaarden  die  daaraan  gesteld  worden.  Gebruiker  kan  in  dat  geval andere  garantie-en  andere  voorwaarden  stellen ter  zake  van  de  te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. Dein  lid  1  van  dit  artikel  genoemde  garantie  geldt  voor  een  periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit  of  partijen  anders  zijn    Indien  de  door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iederevorm  van  garantie  komt te  vervallen  indien  een  gebrek  is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik  daarvan  of  gebruik  na  de  houdbaarheidsdatum,  onjuiste  opslag of  onderhoud  daaraan  door  de  Opdrachtgever  en  /  of  door  derden wanneer,    zonder schriftelijke    toestemming    van    Gebruiker,    de Opdrachtgever  of  derden  aan  de  zaak  wijzigingen  hebben  aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd  die  daaraan  niet  bevestigd  dienen  te  worden  of  indien  deze werden ver-of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever  komt  evenmin aanspraak  op  garantie  toe  indien  het gebrek  is  ontstaan  door  of  het  gevolg  is  van  omstandigheden  waar Gebruiker   geen   invloed   op   kan   uitoefenen,   daaronder   begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen)et cetera.
 4. DeOpdrachtgever  is  gehouden  het  geleverde  te  (doen)  onderzoeken, onmiddellijk  op  het  moment  dat  de  zaken  hem  ter  beschikking  worden gesteld    respectievelijk    de    desbetreffende    werkzaamheden    zijn uitgevoerd.   Daarbij   behoort   de   Opdrachtgever   te   onderzoeken   of kwaliteit  en/of  kwantiteit  van  het geleverde  overeenstemt  met  hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn   Eventuele  zichtbare  gebreken  dienen  binnen zeven  dagen  na  levering  schriftelijk  aan  Gebruiker  te  worden  gemeld. Eventuele  niet  zichtbare  gebreken  dienen  terstond,  doch  in  ieder  geval uiterlijk  binnen  veertien  dagen,  na  ontdekking  daarvan,  schriftelijk  aan Gebruiker  te  worden  gemeld.  De  melding  dient  een  zo  gedetailleerd mogelijke  omschrijving  van  het  gebrek  te  bevatten,  zodat  Gebruiker  in staat  is  adequaat  te  reageren.  De  Opdrachtgever  dient  Gebruiker  in  de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)onderzoeken.
 5. Indiende    Opdrachtgever    tijdig    reclameert,    schort    dit    zijn betalingsverplichting  niet    De Opdrachtgever  blijft  in  dat  geval  ook gehouden  tot  afname  en  betaling  van  de  overigens  bestelde  zaken  en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.
 6. Indienvan  een  gebrek  later  melding  wordt  gemaakt,  dan  komt  de Opdrachtgever   geen   recht   meer   toe   op  herstel,   vervanging   of schadeloosstelling.
 7. Indienvaststaat  dat  een  zaak  gebrekkig  is  en  dienaangaande  tijdig  is gereclameerd,  dan  zal  Gebruiker de  gebrekkige  zaak  binnen  redelijke termijn   na   retourontvangst   daarvan   dan wel,   indien   retournering redelijkerwijze  niet  mogelijk  is,  schriftelijke  kennisgeving  ter  zake  van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of  zorgdragen voor  herstel  daarvan  dan wel  vervangende  vergoeding daarvoor  aan  de  Opdrachtgever    In  geval  van  vervanging  is  de Opdrachtgever  gehouden  om  de  vervangen  zaak  aan  Gebruiker  te retourneren  en  de  eigendom  daarover  aan  Gebruiker  te  verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kostendaardoor  ontstaan,  daaronder begrepen  de  onderzoekskosten, aan  de  zijde  van  Gebruiker  daardoor  gevallen,  integraal  voor  rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloopvan  de  garantietermijn  zullen  alle  kosten  voor  herstel  of vervanging,  inclusief  administratie-,  verzend- en  voorrijdkosten,  aan  de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. Inafwijking  van  de  wettelijke  verjaringstermijnen,  bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor  schade,  van welke aard  ook, ontstaan  doordat  Gebruiker is uitgegaan  van  door of namens  de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid  van  Gebruiker beperkt  tot  maximaal tweemaal  de factuurwaarde  van  de  order, althans tot dat  gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, deeventuele  redelijke  kosten  gemaakt  om  de  gebrekkige  prestatie  van Gebruiker  aan  de  overeenkomst  te  laten beantwoorden,  voor  zoveel deze  aan  Gebruiker  toegerekend  kunnen  worden  en  redelijke  kosten, gemaakt  ter voorkoming  of  beperking  van  schade,  voor  zover  de Opdrachtgever  aantoont  dat  deze  kosten  hebben  geleid  tot  beperking van   directe   schade   als   bedoeld   in   deze   algemene   Gebruiker  is  nimmer  aansprakelijk  voor  indirecte  schade,  daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Dein  dit  artikel  opgenomen  beperkingen  van  de  aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10 Vrijwaring

De  Opdrachtgever  vrijwaart  Gebruiker  voor  eventuele  aanspraken van  derden,  die  in  verband  met  de  uitvoering  van de  overeenkomst schade  lijden  en  waarvan  de  oorzaak  aan  andere  dan  aan  Gebruiker toerekenbaar  is.  Indien  Gebruiker  uit  dien  hoofde  door  derden  mocht worden  aangesproken,  dan  is  de  Opdrachtgever  gehouden  Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat   van   hem   in   dat   geval   verwacht   mag   worden.   Mocht   de Opdrachtgever   in   gebreke   blijven   in   het   nemen   van   adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en  derden  daardoor  ontstaan,  komen  integraal  voor  rekening  en  risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar een woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Scroll naar boven